Termidor

Termidor är ett agentur- och distributörsföretag inom kemibranschen. Produkterna består i huvudsak av olika insatsråvaror till industrin. Företaget grundades 1990 och har sitt kontor i Nacka utanför Stockholm. Försäljningen sker huvudsakligen i Norden.

Våra kunder finns främst i följande branscher:

• Färg (målningsfärg och tryckfärg)
• Bygg/Betong & Asfalt
• Plast & Gummi
• Lim & Fogmassor
• Livsmedel & Läkemedel

Genom ett nära samarbete med välkända kemikalieproducenter i Europa och med logistikföretag har vi byggt upp ett väl fungerande lager och distributionsnät i Skandinavien där vi erbjuder olika kundanpassade lösningar.

Termidor är även moderbolag till On-Way i Sverige AB. För mer information se bifogad länk: www.onway.se

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är grunden för miljöarbetet inom Termidor.
Den skall vara en sammanfattning för vår strävan och våra ambitioner att ständigt förbättra oss inom miljöområdet.

Vår målsättning skall vara att:

• värna om den yttre miljön genom att alltid låta miljömedvetandet vara högt prioriterat och med en strategi för långsiktig hållbar utveckling.

• verka för att våra kunder använder råvaror med så liten miljöpåverkan som möjligt.

• genom utbildning av personal, höja kunskapen och engagemanget på miljöområdet.

• föra diskussioner med partners i vår verksamhet för miljöarbetets fortsatta utveckling.

• representera huvudmän/producenter som
a) är certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS eller
b) arbetar med att bli godkända enligt ISO 14001 eller EMAS eller
c) är organiserade och arbetar enligt riktlinjer liknande ISO 14001 eller EMAS

AB Termidor är anslutna till REPA-registret.

img_L_logo_repa_208

Integritetspolicy enligt GDPR
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss
Inom AB Termidor samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund/leverantör, samt via vår webbplats. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörigas eller missbrukas.

1. Vad är en personuppgift?

En person uppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad registrerad). Exempel är namn, personnummer etc.

2. Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter vid kontakt, såsom telefonsamtal, order, via e-post, vid möten etc.

Vilken typ av information samlar vi in?
När du blir kund/leverantör, ber om offert, lägger order kan vi komma att samla in följande:

 • För- och efternamn
 • Adress till leveransort eller kontor
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer (då organisationsnumret för enskild firma utgörs av personnumret)

Vi inhämtar i första hand uppgifter om dig som kund/leverantör/kontakt. Vi hämtar aldrig information från externa databaser

Vad använder vi informationen till?
Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och avtalspart. Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar och erbjudanden kopplade till er verksamhet. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller digitala kanaler, samt utreda möjliga reklamationsärenden.

Genomförande av köp/beställning
Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där leverans sker av tredje part vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig (t.ex. transportbolag).

Informationsutskick, tävlingar och event
Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster eller kommande kampanjer. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa genom att kontakta oss via telefon eller e-post. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig. Om du deltar i en tävling, ett event eller liknade kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera tävlingen/eventet.

Förbättringar
Vi använder också personuppgifter för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring.

Säkerhet och rättsliga förpliktelser
Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodese säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång. Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.

3. Vem delar vi informationen med?

Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden)
För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi information med våra underleverantörer (transportörer) och producenter. Vissa av våra underleverantörer och producenter kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten/produkten till dig överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerhetsställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer och producenter.

Samarbetspartners
Vi kan göra informationen tillgänglig för våra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss.

Myndigheter
Vi är skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

4. Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Kundinformation sparas så länge du är, kund, kontakt, avtalspartner eller samarbetspartner. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

5. Hur samlar vi in och använder cookies?

Våra webbplatser använder för närvarande inte cookies.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer/samarbetspartners och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas.

Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter
Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed risken för felhantering.

Kryptering
Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar
AB Termidor applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar såsom antivirusprogram för att säkra AB Termidors IT-miljö från intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer
Inom AB Termidor finns tydliga och kommunicerade policyer, samt riktlinjer för hur personer inom AB Termidor ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Seriösa leverantörsval
Inom AB Termidor använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot AB Termidor och i förhållande till GDPR via tydliga avtal.

7. Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
 • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att AB Termidor behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet
 • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som AB Termidor utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån AB Termidor i ett strukturerat format.
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

8. Kontaktuppgifter till oss

AB Termidor, org. nr 556276-1287 med adress Stubbsundsvägen 17, 131 47 Nacka,
är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
Behöver du få kontakt med oss gällande dataskydd når du oss på info@termidor.se
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina
personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Logistik

Genom ett nära samarbete med både kemikalieproducenter och logistikföretag har Termidor byggt upp ett väl fungerande lagersystem och distributionsnät i Skandinavien.

Förutom direkttransport till kund har Termidor tre lager i Sverige. De är placerade i Helsingborg, Falkenberg och Norrköping. Förutom dessa tre lager har Termidor konsignationslager hos ett tiotal kunder. Placeringen av våra lager gör att vi kan erbjuda våra kunder både snabba och kostnadseffektiva leveranser.

Transporterna sker med antingen bil, båt och järnväg. Genom att vi använder oss av många olika transportsystem har vi möjlighet att möta kundens krav på flexibilitet samtidigt som vi kan hålla transportkostnaderna nere.

Vas_169

Ulla_113
Ulla Westlund (VD)

Tweety

Peter_094
Peter Börjesson (Säljare)

EvaNabseth
Eva Nabseth (Säljare)

Lena-510
Lena Kronqvist (Kundservice)

Entre_190


Jenny Larsson (Kundservice)


Louise Åström (Kundservice)

3-vaser_052


Peter Weissenborn (Säljare)


Nikola Sundac (Säljare)